17 sep. 2008

Woeeh kin ich mich nog eine drinke....in Nuth.....?

Ut woar gelukkig neet zoe werem deze zoemer,
mer angers woar ut waal sjwoar gewaest.........
nurgens kinste dich nog eine drinke ongerwaeg
dat is waal ens angers gewaest....

vreuger woare der zieker 13 cafees in Nuth
woee zint ze geblieve.....?
den hook, guus jansen, bie coonen, dreese, bie de goot, in hellebrook bie bolle truus,ut jachhoes, bie giel van de haasch, slechreem, oud Nuth bie jan rooyen,
in bergrust op de valkeburgerwaeg, in tervoersch en in griezegrubbe.....


hie, in os schoen griezegrubbe, trof ich eine man en ein vrouw, die zich gaer eine wille pakke....
mer iesch mer ins effe belle of er oape is.....
waeh wit.......!!!!