31 mrt. 2010

Cremers al zieker sinds 1700 in Nuth.....

Ich vong dit stukske op: Bron: Landen van OverMaaze
laeze es un bietje lestig............
auw spelling zieker............
Toen al ging ut euver penningen............


Voor ons jacob meijs frans crijns ende w canisius resp[ectiv]e
Schepenen en Secretaris der Heerlichheijdt Nutth op heden 18 Augusti 1701 comparerde den eersaemen
willem Hamers, jan Hamers ende paulus Meijs in houwelijk met d'eerbaere Catharina Hamers alle drij respective erfgen: van wijlen Servaes Haemers zlr. de welcke t'saemender handt, ende elck van hun in besonder hebben verclaert, gelijck sij crachte deeses sijn doende, hoe dat sij t'saementl. comparanten schuldigh ende ten achteren waeren gebleven eene somme van sevenhondert gulden aen hunnen respectiven sustere ende schoonsustere Judith Haemers in ehestoel met Sr. Wilhelmus Gruijters tot Stockhem, willende dan voldoen aen hunne
voorn. suster, hebben over de voorn. penningen
op naervolgende forme getracteert, naemenlijck
dat der voors: comparanten Sustere voor uijt sal
trecken uijt de naergelaetene patrimoniale goederen van hunne resp. ouders zlr,, eerstlijck eene weijde groott eenen morgen gelegen in den Dorpe van Grijsegrubben, reigt. een sijde en een hooft peter
Cremers, d'ander melser Drummen, vuijtschietende op de Dorpstraet, item alnoch eenen Coolhoff boven de voors. weijde reigt een sijde den voetpatt d'ander d'erfgenaemen Vaes Limpens, item omtrent de drij morgen ackerlandts aende watercuijll reigt een sijde vaes vroemen, d'ander ende een hooft matthis Hautvast uijtschietende op de wijnwegh, item omtrent vier ad vijff en sestigh roeden lands ter beijder sijden Matthis Hautvast een Hooft Paulus Goossens, d'ander d'erfgen: Servaes Haemers voors.
met alle welcke voors. goederen de voornoemde
Judith Haemers haer ten vollen houdt gecontenteert soo wegens de seven hondert guldens, als voorgestreckte penningen, uijtwijsens het manuaelboeck van hunnen


soo voor capitael, eventuelen interesse, ende alle oncosten daeromme te
doen, soo verobligeert hij comparant voor special hypothecq, eerstelick
een halff boender weijde gelegen in de voors. heerlicheijt Nuth tot
Grijsegrubben, reigenooten ter eenre Peter Cremers, ende ter andere zijde
Melchior Drummen, item een stuck ackerlants groot eenen morgen gelegen
achter de voors. weijde reig. ter eenre joncker Schaesberch erven, ende
ter andere zijde Geurt Hermens, ende voorts generalick sijn persoon
ende alle sijne andere soo meubele als immeubele goederen, hebbende ende
vercrijgende geene uijtgesondert waer ende ter wat plaetse de selve
oijck souden mogen gelegen sijn, omme daeraen alle fauten te erhaelen naer
costuijme locael ende der bancken recht, consenterende ad realisandum
daertoe alle thoonderen deses acte in solidum constituerende; eodem die
compareerde mede Sr. Wolter Limpens, schatheffer tot Hulsberg, den
welcken soo voor capitael als interesse is verobligerende sijn persoon ende
goederen, hebbende ende vercrijgende soo meubele als immeubele, waer
dat de selve oock mochten bevonden worden als naer rechten, renuntierende
derhalven op alle rechtsbeneficien ende previlegien desen eenighsints
contrarierende ende besonder op 't beneficie ordinis, divisionis et
exmissionis, consenterende in de realisatie deses ende constitutie op alle
thoonderen deses acts, aldus gedaen ende gepasseert binnen maestricht
op dach, maent ende jaere ut supra ter presentie van Phelix de Graz en
Alexander Sinckler sergeant in de compagnie van capiteijn Mackaij den
ouden onder 'tregiment van den heer generaal majoor Moiree beijden als
getuijgen tot desen geroepen ende gerequireert die de minute deses
neffens den comparant met mij notaris hebben onderteeckent /onderstont/ quod
attestor / was onderteeckent/

es ut Heu[t]s........?

Coalitie Nuth blieft CDA, PvdA en Leefbaar Nuth


De coalitie in Nuth es rond...............
en zal bestoan oet dezelfde partieje es de afgelaope joare: CDA, PvdA en Leefbaar Nuth.


Der komme veer wethouwers in de gemeinte Nuth.
Jacques van den Berg (CDA) vuur 65 procent, net als Funs Pluijmaekers (PvdA) en Ber van den Heuvel (Leefbaar Nuth).
CDA'er Fons Heuts kiert noa 23 joar wer teruuk op de wethouwersstool.
Heh wurdt vuur dartig precent wethouwer.

De wethouwers behouwe in groete liene de portefeuilles zoe es in de veurige roadsperiode.
De coalitie geuft aan verheugd te zin dat Fons Heuts deel geit oet make van het nuuje college van B&W.
Zien joarenlange ervaring es wethouwer va Nuth zal zieker in de komende tied, woerin lestigge keuzes gemaakt motte weure, good van pas komme.

22 mrt. 2010

zeukt gier nog ein leuk huuske in Nuth...?Kasteel "De Dael"
Huize 'The Dael' is gelegen dorp van het Oosten tien Nuth, in het dal van de Platsbeek, een zijbeek van de Geleenbeek. Van oorsprong van 'The Deal' ligt voor 1382 na Christus. Tot het midden van de 17 e eeuw het complex Oelsbroeck Werd genoemd, wat op de ligging in Wijst moerassig gebied. Het was een huis van de Proosdij ridderleen van het Sint-Servaaskapittel, Maastricht.
Geschiedenis
In 1571 kreeg Van Esrack Wolter, Drost van Witteveen in het huis van Aken Schepen te lezen. In 1621 Kwame Oelsbroeck in bezit van Hendrik van Blitterswijk genaamd Passart. Enkele jaren later naar Duitse Von Werd Hartsleben familie van de eigen. Deze familie Moest hoeve eeuwlang in bezit een in een nieuw landhuis liet bouwen. Werd Door vererving lijn in de Vrouwelijke Elmpt Baron van Huis van de nieuwe Dammerscheid in Voerendaal eigenaar. Werd in 1735 Maastrichts Het Geslacht patriciers-van de nieuwe bezitter Joppen, in 1773 gevolgd deur Strens Nicolaas. Deze laatste was in Rentmeester secretaris in dienst van de prins de Ligne. Werd ENIGE jaren later Hij drossaard van Geleen in Amstenrade. De familie Strens was in de 15 e eeuw vanuit het Engels naar de Nederlanden Andalusie gekomen. Martin Pascal Hubert Strens Werd in 1852 minister van Justitie en van Rooms-Katholieke Erediensten. Na de dood van zijn dochter in 1920 Werd het huis publiek verkocht. Na de Tweede Wereldoorlog tijdlang was het een hotel-restaurant. De Orangerie Tegenwoordig stamt ook uit die tijd is het in gebruik als woning.
Rijksmonument
Huize 'The Deal' is een beschermd monument, opgenomen in het register ingevolge artikel 6 van de Monumentenwet 1988 monumentennummer 30919, met de volgende redengevende omschrijving: Huize 'The Deal', ontmoette Landhuis omgracht bakstenen Binnenhof. Twee trapgevels, torenvormige Verhoogde ingangspartij, in-en uitgezenkte Gevel metselwerk ontmoette in 1734. Moderne Vleugel uit 1950. Inwendige schoorsteenbetimmering in de kastenwand in Lodewijk XV-Stijl; IJzeren vuurhaardomlijsting. 1697; Lodewijk XV-Schouw, schouw met pilasters. Gevel in wapensteen.
Bestemming | paarden | horeca
Vanaf 1985 is het kasteel van de gerestaureerd behoud verzekeren opgebouwd met historische elementen bijeen in authentieke bouwmaterialen. Het kasteel en de bijgebouwen liggen op ruim een eigen Perceel bieden in de mede door de unieke ligging opzicht tien van de autosnelweg A76 in Parkstad Limburg zakelijk gezien veel mogelijkheden. Ook zijn er mogelijkheden voor prachtige paarden en / of dierenliefhebbers, tevens berusten horeca-er nog een op dit pand vergunning. Op dit moment bestaat kasteel "van Deal" uit:
- 550 m³ van kantoorruimte
- 2250 m³ hoofdgebouw van
- 425 m³ van poortgebouw
- 1350 m³ Vleugel van
- 1475 m³ van bijbouw


Referentie-ID: 332818
Externe link: 1 Nuth Daelderpad
Kan ik dit huis betalen?
Status: Te koop
Land: Nederland
Adres: Daelderpad 1
Postcode: CBS 6361BJ info
Plaats: Nuth
Type: Eengezinswoning
Prijs: € 1.550.000
Kan de prijs lager?


vanaaf huuj kint [mot] gier stumme op ut leukste durrep va Limburg..........
en dat wurd natuurlik Nuth................
es gier tenminste auch eine kier stumt op
http://www.hetleukstedorpvanlimburg.nl/

18 mrt. 2010

Blik op de merret va Nuth

Blik op de merret va Nuth

vier werpe huuj ein blik op de merret va Nuth
woe al veul euver gekalt is...
ein"schoen" kunstwerrek tusche al die autoo's, die der meistal stond...
behalve s'nachts, dan is de merret verloate.....
laes ut ongerstoande stukske nog ins
[ut es waal neet vertaald.......]
en esse de merret oeit gont verangerre
loat dat unieke, markante kunstwerk de beweging waal stoan.......
de kustenaer zellef zei:
De kunstenaar roemde vooral de gemeente Nuth voor de gegeven
opdracht. "Want waar vind je in Limburg een dorp dat het lef heeft zoiets
neer te zetten ?"
Beweging (1997) RVS
Felix van de Beek
Markt
Het kunstwerk "Beweging" van Felix van de Beek is volgens de kunstenaar
vooral bedoeld om het 'gat in het marktplein' op te vullen. Het is een
staalconstructie van veertien meter hoog, overgaand in een golfbeweging.
Het kunstwerk heeft een functionele betekenis. De nieuwe markt, straks
omgeven door hoogbouw, vraagt om een contra-element. Strakke horizontale
lijnen van het kunstwerk doorbreken deze hoogbouw met een kunstzinnig
element, dat tegen de kolossaliteit van de omgeving is opgewassen.
Het kunstwerk heeft tevens een signaalwerking voor het nieuwe
eigentijdse Nuth, dat op de markt tot uiting is gekomen. Hier zou een
kleiner kunstwerk van welk materiaal dan ook nauwelijks gaan opvallen.
Het kunstwerk "Beweging" heeft vooral een ruimtelijke werking en vormt
daardoor een speels element in de omgeving van de markt. Het vervult
een bakenfunctie in de gerenoveerde dorpskern en is zodoende een herkenningspunt
voor het centrum van Nuth. Het blijft daardoor in de herinnering
van ieder die de kern van Nuth passeert.
De kunstenaar roemde vooral de gemeente Nuth voor de gegeven
opdracht. "Want waar vind je in Limburg een dorp dat het lef heeft zoiets
neer te zetten ?"
Felix van de Beek maakte eerder grote markante kunstwerken voor het
centrum van Vaals, voor een gevangenis in Lelystad en het Academisch
Ziekenhuis Maastricht.

14 mrt. 2010

de Laetare van Stavelot.......


Ich weit dat de luuj va Nuth gek zint va carnaval.............
dan mot gier tog ins mit hoaf vaste noa Stavelot goan............
un urke rieje vanaaf Nuth, doer die prachtige Ardenne....
egt de muite waerd, enne schitterende optocht,
mit aan ut slot van de optocht enne rondedans van de Blancs-Moussis in ein zie van confetti op de place Saint Remacle.
ze hubbe zelfs ein eige confetti fabriek in Stavelot,
zoeveul hubbe ze doa neudig............
Ze euverspeule de stroate in eine stoet van mier es 2000 deilnummers, van weh de meiste oet Stavelot afkumstig zie.
Eine inwoener op de driej numt actief deil.
Stavelot es echt de hoofdstad van de Laetare..10 mrt. 2010

L 1 zeukt ut leukste durrep va Limburg....
L 1 zeukt ut leukste durrep va Limburg....
dan hove ze neet lang te zeuke....

Dan motte ze zieker in Nuth ziee..
mit zien leuke plekskes en gehuchtewilt gier auch dat Nuth ut leukste durrep va Limburg wurd...?
gank dan noa: www.hetleukstedorpvanlimburg.nl

en gier kint alwer stumme.......

4 mrt. 2010

Weh kumt der noe in der road.va Nuth...?


Weh kumt der noe in der road...va Nuth.......?

onger vuurbehoud...

De groetste stummetrekker in de gemeinte Nuth is Fons Heuts. Heh is liestduwer van het CDA en behaolde 520 stumme.

De twee angere stumkanonnen in Nuth zint Ed Slangen (VVD) mit 499 stumme en Jack Jetten (Groet-Nuth) met 492.

Volgens de kieswet kommme de volgende persoenen in de road va Nuth:

CDA:
Fons Heuts 520 stumme
Huub Souren 377 "
Jacques van den Berg 352 stumme
Ramon Lucassen 247 "
Jan Waltmans 266 "

PvdA:
Funs Pluymaekers 365 stumme
Joost Geurts 47 "

Leefbaar Nuth:
Bèr van den Heuvel 384 stumme
Germy Vliegen-Claessens 206 "

VVD:
Ed Slangen 499 stumme
Maikel Gerits 200 "

GroenLinks:
John Essers 432 stumme
Louis de Rijk 93 "

Lokale Partij Nuth:
Jose Suppers-Linssen 134 stumme

Trots op Nederland:
Henk Reijnders 352 "

Groot-Nuth:
Jack Jetten 492 "
Jos Gerards 75 "

Deze liest is onger vuurbehoud van verangeringen noa aanleiding van interne afsproake binne partieje.

ut waer stumde oos good.....


Verkiezingsuitslag Nuth


De oetslaeg van de verkezinge in Nuth.....

noe bin ich toch benuujs wat dit zal bringe.....
CDA 2006 2.664 stemmen 28,98% 5 zetels

2010 2.228 stemmen 5 zetels

PvdA 2006 1.971 stemmen 21,44% 4 zetels

2010 874 stemmen 2 zetels

Leefbaar Nuth 2006 1.961 stemmen 21,33% 4 zetels

2010 1.082 stemmen 2 zetels

VVD 2006 1.897 stemmen 20,63% 3 zetels

2010 1.112 stemmen 2 zetels

GroenLinks 2006 701 stemmen 7,62% 1 zetel

2010 944 stemmen 2 zetels

TON Nuth 2006 - - - 2010 670 stemmen 1 zetel

Lok Partij Nuth 2006 - - - 2010 469 stemmen 1 zetel

Groot Nuth 2006 - - - 2010 696 stemmen 2 zetels

Opkomst 9.233 71,88% 8.112

2 mrt. 2010

Trots op Nuth......Gruutsch op Nuth....

De kop aan de lantarenpoal....vertelt ut verhoal....

Ich bin ens benuujd murge....Ich dacht dat Jan Waltmans mer ein dochter had......
mer 30 zone.......en auch nog in Griezegrubbe.....??
Tiny Hamers bekiekt ut betrokken....
mer zuut doer de beuim de boesch neet mier,......
Dat ze ierscht mer ens trots op Nuth motte ziee....al die scheup...