31 mrt. 2010

Cremers al zieker sinds 1700 in Nuth.....

Ich vong dit stukske op: Bron: Landen van OverMaaze
laeze es un bietje lestig............
auw spelling zieker............
Toen al ging ut euver penningen............


Voor ons jacob meijs frans crijns ende w canisius resp[ectiv]e
Schepenen en Secretaris der Heerlichheijdt Nutth op heden 18 Augusti 1701 comparerde den eersaemen
willem Hamers, jan Hamers ende paulus Meijs in houwelijk met d'eerbaere Catharina Hamers alle drij respective erfgen: van wijlen Servaes Haemers zlr. de welcke t'saemender handt, ende elck van hun in besonder hebben verclaert, gelijck sij crachte deeses sijn doende, hoe dat sij t'saementl. comparanten schuldigh ende ten achteren waeren gebleven eene somme van sevenhondert gulden aen hunnen respectiven sustere ende schoonsustere Judith Haemers in ehestoel met Sr. Wilhelmus Gruijters tot Stockhem, willende dan voldoen aen hunne
voorn. suster, hebben over de voorn. penningen
op naervolgende forme getracteert, naemenlijck
dat der voors: comparanten Sustere voor uijt sal
trecken uijt de naergelaetene patrimoniale goederen van hunne resp. ouders zlr,, eerstlijck eene weijde groott eenen morgen gelegen in den Dorpe van Grijsegrubben, reigt. een sijde en een hooft peter
Cremers, d'ander melser Drummen, vuijtschietende op de Dorpstraet, item alnoch eenen Coolhoff boven de voors. weijde reigt een sijde den voetpatt d'ander d'erfgenaemen Vaes Limpens, item omtrent de drij morgen ackerlandts aende watercuijll reigt een sijde vaes vroemen, d'ander ende een hooft matthis Hautvast uijtschietende op de wijnwegh, item omtrent vier ad vijff en sestigh roeden lands ter beijder sijden Matthis Hautvast een Hooft Paulus Goossens, d'ander d'erfgen: Servaes Haemers voors.
met alle welcke voors. goederen de voornoemde
Judith Haemers haer ten vollen houdt gecontenteert soo wegens de seven hondert guldens, als voorgestreckte penningen, uijtwijsens het manuaelboeck van hunnen


soo voor capitael, eventuelen interesse, ende alle oncosten daeromme te
doen, soo verobligeert hij comparant voor special hypothecq, eerstelick
een halff boender weijde gelegen in de voors. heerlicheijt Nuth tot
Grijsegrubben, reigenooten ter eenre Peter Cremers, ende ter andere zijde
Melchior Drummen, item een stuck ackerlants groot eenen morgen gelegen
achter de voors. weijde reig. ter eenre joncker Schaesberch erven, ende
ter andere zijde Geurt Hermens, ende voorts generalick sijn persoon
ende alle sijne andere soo meubele als immeubele goederen, hebbende ende
vercrijgende geene uijtgesondert waer ende ter wat plaetse de selve
oijck souden mogen gelegen sijn, omme daeraen alle fauten te erhaelen naer
costuijme locael ende der bancken recht, consenterende ad realisandum
daertoe alle thoonderen deses acte in solidum constituerende; eodem die
compareerde mede Sr. Wolter Limpens, schatheffer tot Hulsberg, den
welcken soo voor capitael als interesse is verobligerende sijn persoon ende
goederen, hebbende ende vercrijgende soo meubele als immeubele, waer
dat de selve oock mochten bevonden worden als naer rechten, renuntierende
derhalven op alle rechtsbeneficien ende previlegien desen eenighsints
contrarierende ende besonder op 't beneficie ordinis, divisionis et
exmissionis, consenterende in de realisatie deses ende constitutie op alle
thoonderen deses acts, aldus gedaen ende gepasseert binnen maestricht
op dach, maent ende jaere ut supra ter presentie van Phelix de Graz en
Alexander Sinckler sergeant in de compagnie van capiteijn Mackaij den
ouden onder 'tregiment van den heer generaal majoor Moiree beijden als
getuijgen tot desen geroepen ende gerequireert die de minute deses
neffens den comparant met mij notaris hebben onderteeckent /onderstont/ quod
attestor / was onderteeckent/

Geen opmerkingen: