22 feb. 2008

terstraten


terstraten2
Originally uploaded by icre8it4you2
ut wurd alwer bienoa vuurjoar.....
tied um der wer ins oet te goan....
trampel dan ins noa terstroate......

Geen opmerkingen: