10 nov. 2007

Nuth in zwart - witein plaetje oet Terstroate, ut schunste plekske in Nuthwoar ut mer alwer vuurjoar.....Reimerschbik, wie ut nog wit woar.....
Bie ut kapelke va Griezegrubbe kinste alle kante oet....

Geen opmerkingen: