31 okt. 2009

álwer gein paerd gevonge....


Vuur de viefde kier woar ich alwer op de paerdemerret in Griezegrubbe...
op zeuk noa ein good, betroewbaar postpaerd,
van die botte hingste lepe der genog rond...
aezelle woare der in euvervload....
ich zaog zellefs enne kale ouwe man met enne ponnie.....

mer wat ich moos hubbe woar der egt neet...
ich komm waal truuk volgend joar,
en spaar mich nog get derbie
dan kin ich mich dan tenminste eine gooie oetzeuke....
meschien wuurd ut waal ein nielpaerd.....

weh wit...........

Geen opmerkingen: