22 jan. 2011

Alwer "n nuuj verhoal oet:  'get oet owd Nuth", geschreve doer Lei Coenen


Gans Holland hult zich noe bezig mit " the voice of.............", vier in Nuth houwe hem vreuger al......

 

9. LOUIS CRIENS E NUMMER OP ZICH.

(ongertitel: enne ongesjlieepe diamant)


de driej Criensjonge
Lewie kneelend links
Vr zint 'm al taenge gekomme es eine van de driej Criensjonge van et voetbalelftal, en et zow neet lang doeere of ieederei in Nuth wis wae Louis woar.
Lewie Criens
Ich zag al dat nonk Giel Martes vuur Harie en Merie twiee wingkelkes haw loate boewe. Harie ging op de moderne toer: toebak, segare en segrette, meh zien ganse hart gng oet noa et tenieel en waal et riggeseere. In daen tied woare op benoa alle dörpe klein tenieelvereineginge en diej hawwe enne riggeseur broeed nuuedeg, En Harie woar de man.
Noa dn ieesjte wingkel gesjtart te zin, haw 'r enne twieede nuuedeg, noe mit un oetgebreid aanbod: oach weer get wat toekoms haw, voetbalsjoon, dito truikes en laesvoor vuur jong luuj. Doabiej dan de roakwaare. 0ch, dat weit dr al...........................
 
Dit artikelkint gier wiejer laeze op:
 
 
woe auch nog mier leuke verhoale euver ut  Owd Nuth te vinge zint........

Geen opmerkingen: