26 mrt. 2011

de muule va Kathage.....

Alwer ein nuuj stukske oet:
Herinneringen van Lei Coenen (met foto's) aan "Nuth van Toen".

Et verheulke dad 'ch destleds hoert, haw domit te maake, mit diej plaatse woe ze plengkde , zich enne drongke en kaarde: toepe of guulkere. En et gebuuerde waal dat de jonge hun zondesgeld gow kwiet woare, want pap Keule heel hun kort: hae kòs ze....
0p zieekeren daag woert de reis langs de boere en bekkesj ongerbroake biej zoeen hellegehuuske, wiej gezag om zich op te werme, want et woar enne mistroeestege, raengenechtege daag in et noajoar. Dus woert oach 'effe' gekaart. Ze wonne, ze verloerte en bleeve verleeze. Selderment, dat geld moos truuk, meh et woar of dn duuvel mit sjpieelde. Wat gedoan? Alle geld
Cafe Haarjs in Kathage, ein va die hellegehuuskes
woar in de tesje van de angere, 'Vuur enne zak mael 'hoerte de mitsjpieelesj obins zegke. Meh oach dae woert verloare. Dae middeg woert neet veul miee verkoch...,.

E paar daag laater vertelde ze wiej ze 't heim geflik hawwe.

De pap haw nieks gemirk. Tieen zek mooste ze heim aaflaa, onger toezich van pap.Ze hawwen 'm vuurgeteld mit de zek op de poekel: 'Kiek pap, dat is nummer tieen, dat nuuege, dat ach, dat zieeve, dat zös en gr zeet dr sjtond ter nog veer op de kar". Zös en veer mak tieen'.
0f et zoee gebuuerd is, loat ich in't midde. Meh, good gevonge woar et.
mier op:http://owdnuth.blogspot.com/2010/11/21-kathage.html

Geen opmerkingen: