16 apr. 2011

doe mos ein lijn trekke......

Dat dach de boer auch.......
ich mot ein lijn trekke....
mer vong ut toch get wienig.....
en heh ging mer doer en doer...............
De stomste boer...............
trekt de schoenste lijnen....!!

Geen opmerkingen: